Aïllament tèrmic

Aïllament tèrmic en edificació

És el conjunt de materials i tècniques d’instal·lació que s’apliquen en els elements constructius que separen un espai climatitzat de l’exterior o d’altres espais per reduir la transmissió de calor entre ells.

Així mateix s’utilitza per reduir la transmissió de calor de les conduccions que transporten fluids a diferent temperatura de la ambient. 

Aïllament tèrmic industrial

Hi ha moltes situacions en què és convenient reduir el flux de calor en una direcció determinada. El cas més comú és l’aïllament d’edificis per minimitzar les pèrdues de calor a l’hivern i els guanys a l’estiu, encara que n’existeixen molts altres, com l’aïllament de cambres frigorífiques, de canonades de distribució de líquids calents o freds, de forns i calderes i en general de tots aquells aparells, elements o espais, en els quals s’utilitza energia i en els quals es necessita millorar l’eficiència en el seu consum.

L’aïllament tèrmic és la mesura més barata i més efectiva per a l’estalvi energètic.

Logo Ursa

URSA Programes de càlcul

Software per al càlcul del coeficient global de transmissió tèrmica de qualsevol tipus de tancament, càlcul de condensacions superficials o intersticials, verificació del mètode simplificat del Codi Tècnic de l’Edificació.

Pots descarregar directament cadascun dels programes de càlcul d’aïllament, o bé, pots descarregar-los tots fent clic al següent enllaç.

Tots els programes de càlcul d’aïllament. (Nota: els programes s’han d’executar localment.)

La llana de roca, pertanyent a la família de les llanes minerals, és un material fabricat a partir de la roca volcànica. S’utilitza principalment com a aïllament tèrmic i com a protecció passiva contra el foc en l’edificació, per la seva estructura fibrosa multidireccional, que li permet albergar aire relativament immòbil al seu interior.

Toro Girona - Placandreu