Avís legal

Nom de la companyía: Placandreu Distribucions S.L

Carrer : Alacant 47 A

Codi postal: 17005

Localitat: Girona

Telèfon-Fax: 972 170 179

NIF/CIF: B-55351183

E-mail: info@placandreu.com

Registre Mercantil:

https://www.boe.es/borme/dias/2019/07/17/pdfs/BORME-A-2019-135-17.pdf

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta seu web. Placandreu Distribucions S.L. no es responsabilitza dels errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir aquest lloc web, ni de l’exactitud o actualitat de la informació tot i que s’esforçarà a evitar-los, subsanar-los i actualitzar-los. Així com tampoc pot garantir que el web i el servidor estiguin nets de virus ni es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o la impossibilitat d’accedir-hi.

S’exclouen les responsabilitats per qualsevol dany o perjudici en el programari o el maquinari de l’usuari que es pugués derivar de l’accés al lloc o de l’ús, transmissió, difusió o emmagatzemament de la informació o aplicacions que conté.

La informació administrativa facilitada a través d’aquestes pàgines no substitueix la publicitat i textos legals que s’hagin de publicar formalment en el BOE, DOGC, BOP i altres diaris oficials l’edició impresa dels quals és l’únic instrument legal vàlid.

Els hiperenllaços continguts a la web de Placandreu Distribucions S.L. poden dirigir a pàgines web de tercers sobre les quals Placandreu Distribucions S.L. no exerceix cap control, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat per els continguts, informacions o serveis que aquests enllaços puguin oferir.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, vídeos, sons, bases de dades i qualsevol altre material que contingui són propietat de Placandreu Distribucions S.L.

Placandreu Distribucions S.L. es reserva el dret a canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’aquesta seu web en qualsevol, moment i sense previ avís.

D’acord amb allò que disposa la LOPD ( Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ) les dades que ens faciliteu seran incorporades a un fitxer automatitzat propietat de Placandreu Distribucions S.L..

En qualsevol moment podreu exercir el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició a les esmentades dades adreçant-vos a Placandreu Distribucions S.L. personalment, o mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dadespersonals@placandreu.com .