Aïllament acústic

Aïllament acústic

L’aïllament acústic es refereix al conjunt de materials, tècniques i tecnologies desenvolupades per aïllar o atenuar el nivell sonor en un determinat espai. Aquest aïllament s’aconsegueix amb l’actuació sobre les parets (aïllament de parets) i de les finestres (doble vidre acústic). Condicionament acústic.
Aïllar suposa impedir que un so penetri en un mitjà o que surti d’ell. Per això, per aïllar, s’usen tant materials absorbents, com materials aïllants. En incidir l’ona acústica sobre un element constructiu, una part de l’energia es reflecteix, una altra s’absorbeix i una altra es transmet a l’altra banda.
L’aïllament que ofereix l’element és la diferència entre l’energia incident i l’energia transmesa, és a dir, equival a la suma de la part reflectida i la part absorbida. Hi ha diversos factors bàsics que intervenen en la consecució d’un bon aïllament acústic:

Factor màssic

L’aïllament acústic s’aconsegueix principalment per la massa dels elements constructius: a major massa, major resistència oposa al xoc de l’ona sonora i major és l’atenuació. Per aquesta raó, no convé parlar d’aïllants acústics específics, ja que són els materials normals i no com passa amb l’aïllament tèrmic.

Factor multicapa

Factor multicapa. Quan es tracta d’elements constructius constituïts per diverses capes, una disposició adequada d’elles pot millorar l’aïllament acústic fins a nivells superiors als que la suma de l’aïllament individual de cada capa, pogués assolir. Per això, si es disposen dues capes del mateix material i diferent gruix, i que per tant tindran diferent freqüència de ressonància, la freqüència que deixi passar en excés la primera capa, serà absorbida per la segona.

Factor de dissipació

Factor de dissipació. També millora l’aïllament si es disposa entre les dues capes un material absorbent. Aquests materials solen ser de poca densitat (30 kg / m³-70 kg / m³) i amb gran quantitat de porus i es col·loquen normalment perquè a més solen ser també bons aïllants tèrmics. Així, un material absorbent col·locat en l’espai tancat entre dos envans paral·lels millora l’aïllament que oferirien aquests envans per si sols. Un bon exemple de material absorbent és la llana de roca, actualment el més utilitzat en aquest tipus de construccions.

Descobriu la diferència de treballar amb professionals

Un equip amb més de 10 anys d'experiència en el sector, enfocats a subministrar-vos materials per als vostres projectes amb un gran nivell de qualitat i eficiència.

Els nostres proveïdors