Aïllament tèrmic

Aïllaments tèrmics per edificació

Son el conjunt de materials i tècniques d’instal·lació que s’apliquen en els elements constructius que separen un espai climatitzat de l’exterior o d’altres espais per reduir la transmissió de calor entre ells.

Així mateix s’utilitza per reduir la transmissió de calor de les conduccions que transporten fluids a diferent temperatura de la ambient. 

Aïllament tèrmic industrial

Hi ha moltes situacions en què és convenient reduir el flux de calor en una direcció determinada. El cas més comú és l’aïllament d’edificis per minimitzar les pèrdues de calor a l’hivern i els guanys a l’estiu, encara que n’existeixen molts altres, com l’aïllament de cambres frigorífiques, de canonades de distribució de líquids calents o freds, de forns i calderes i en general de tots aquells aparells, elements o espais, en els quals s’utilitza energia i en els quals es necessita millorar l’eficiència en el seu consum.

L’aïllament tèrmic és la mesura més barata i més efectiva per a l’estalvi energètic.

Guia de sistemes Placo amb solucions per aïllaments tèrmics en edificació i indústria.

Anys d'experiència
+ 0
Clients satisfets
+ 0
Els nostres proveïdors